1. Administratorem danych osobowych jest Michał Serafin.

2. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi możesz skonsultować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: hello@michalserafin.com

3. Dane takie jak imię oraz adres e-mail są przetwarzane tylko w celach marketingowych.

4. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona w sposób elektroniczny zgoda. W każdej chwili można ją cofnąć, pisząc wiadomość na adres: hello@michalserafin.com

5. Dane informatyczne z serwisu przechowywane są na serwerze dzierżawionym. Tylko w tym zakresie Twoje dane powierzane są zewnętrznemu podmiotowi.

6. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane.

8. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych.

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

10. Podanie Twoich danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak konieczne, aby otrzymywać newslettery.